Algemene voorwaarden, Klachtenregeling en Privacybeleid Verhoeven Advocaten

Algemene voorwaarden Verhoeven Advocaten

 1. Verhoeven Advocaten is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mr A.C.M. Verhoeven B.V. te Rotterdam (KvK-nummer: 24284991).

 2. Alle opdrachten aan Verhoeven Advocaten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Mr A.C.M. Verhoeven B.V. De artt.: 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

 3. De aansprakelijkheid van Mr A.C.M. Verhoeven B.V. is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de beroepsaan-sprakelijkheidsverzekering van Mr A.C.M. Verhoeven B.V. aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit.

 4. Bij het inschakelen van derden zal Mr A.C.M. Verhoeven B.V. steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en Mr A.C.M. Verhoeven B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Iedere opdracht houdt de bevoegdheid van Mr A.C.M. Verhoeven B.V. in om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 5. De opdrachtgever vrijwaart Mr A.C.M. Verhoeven B.V. tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze verband houden met voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mr A.C.M. Verhoeven B.V.

 6. Niet alleen Mr A.C.M. Verhoeven B.V. maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

 7. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die voor Mr A.C.M. Verhoeven B.V. werkzaam zijn of zijn geweest.

 8. De werkzaamheden worden in beginsel per kwartaal achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht en de betalingstermijn van de declaraties bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van die declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Mr A.C.M. Verhoeven B.V. gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

 9. De in rekening te brengen tarieven worden, tenzij anders overeengekomen, telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober.

 10. Op de overeenkomst die tussen ons kantoor en de opdrachtgever wordt gesloten is onze kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze is te vinden op de website van ons kantoor. In onze kantoorklachtenregeling staat ook aan wie de klacht (het geschil) kan worden voorgelegd als de behandeling van de klacht niet tot tevredenheid van de cliënt heeft geleid.

 11. Cliënt geeft toestemming aan Verhoeven Advocaten om de noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de eigen administratie van Verhoeven Advocaten, maar ook ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen die gelden op grond van de Wwft (de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Verhoeven Advocaten vernietigt onmiddellijk na het verstrijken van de termijn die geldt als bewaartermijn de persoonsgegevens van cliënt.

 12. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Mr A.C.M. Verhoeven B.V. wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

 13. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Zij zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld en in geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

2 september 2020

Kantoorklachtenregeling Verhoeven Advocaten

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Verhoeven Advocaten en de cliënt.

 2. Iedere advocaat van Verhoeven Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt op onze website www.verhoevenadvocaten.nl.

 2. Verhoeven Advocaten wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en verklaart deze kantoorklachtenregeling van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die met de cliënt wordt aangegaan.

 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde civiele rechter in Rotterdam.

Artikel 5 Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de klachtenfunctionaris, niet zijnde de behandelend advocaat. Onze klachtenfunctionarissen zijn: Mr A.C.M. Verhoeven en Mr A.B. Verhoeven-Schell.

 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 Klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

 4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Privacybeleid Verhoeven Advocaten

Binnen Verhoeven Advocaten wordt gewerkt met persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en relaties. Die gegevens worden verzameld omdat dat is verplicht op grond van wetten die gelden voor werkgevers, zoals de Wet op de Loonbelasting (Wlb), de Arbowetgeving en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Bovendien is het verzamelen van gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de met de cliënt gesloten overeenkomst van opdracht gericht op het verlenen van juridische bijstand.

Verwerkinsgverantwoordelijke bij Verhoeven Advocaten is:

Mr A.B. Verhoeven-Schell

Email adres: schell@verhoevenadvocaten.nl

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Verhoeven Advocaten is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

• Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

• Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgangspunten

Verhoeven Advocaten gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van de betrokkene. Verhoeven Advocaten verwerkt uitsluitend gegevens die rechtstreeks van de betrokkene zijn verkregen en houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:
Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

Verhoeven Advocaten zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Hiervoor heeft Verhoeven Advocaten een verwerkingsregister aangelegd.

Verhoeven Advocaten verwerkt persoonsgegevens vanwege haar verplichting om te voldoen aan de Wet op de Loonbelasting, de Arbowetgeving, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en tevens verwerkt Verhoeven Advocaten gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de met de betrokkene gesloten overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst. Verhoeven Advocaten verwerkt geen andere gegevens van de betrokkene.

Dataminimalisatie

Verhoeven Advocaten verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Verhoeven Advocaten streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan op grond van wettelijke verplichtingen nodig is. Verhoeven Advocaten volgt daarin de termijnen van de Wet op de Loonbelasting, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en het Burgerlijk Wetboek.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Verhoeven Advocaten gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door of onder verantwoordelijkheid van personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Verhoeven Advocaten voor passende beveiliging van persoonsgegevens door een adequate beveiliging van haar eigen systemen en door slechts samen te werken met verwerkers die ook de privacyregels van de AVG respecteren en waarmee zij een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, wisselt Verhoeven Advocaten slechts die gegevens uit die op grond van de wet moeten worden overgedragen of die gegevens waarvoor de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Verhoeven Advocaten deelt gegevens van haar werknemers met de door haar aangestelde loonadministrateur en met de Arbodienst. Gegevens van haar cliënten worden gedeeld met de leverancier van haar digitale (webbased) systeem. Met deze verwerkers heeft Verhoeven Advocaten verwerkersovereenkomsten gesloten.

Rechten van betrokkene

De betrokkene heeft het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking te verzoeken bij de verwerkingsverantwoordelijke, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer de betrokkene toestemming tot verwerking van persoonsgegevens heeft gegeven, heeft de betrokkene het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Aldus vastgesteld door Verhoeven Advocaten op 24 mei 2018.